ಶ್ರೀಮಾತೆಗೂ ಕದಂಬವನಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪಾವನರಾಗಿ.

0
866

ಕದಂಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತೆಗೂ ಕದಂಬವನಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಮಾತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕದಂಬವನಚಾರಿಣಿಯೇ. ಏಕೆ. ಕದಂಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು. (ಇಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ, ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಕದಂಬ ಎಂಬ ಮರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲ). ಕದಂಬವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ವೃಕ್ಷ. ವಿಶೇಷ ಇದಲ್ಲ. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಗ್ಗುಗಳೂ ಗುಡುಗು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ.

ಅತಿಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡಿನಾಕಾರದ ಹೂಗಳು. ಕೆಂಪು ಕೇಸರೀ ಮಿಶ್ರವಾದ ಗಾಢ ಬಣ್ಣ. ದೈವಿಕವೆನಿಸುವ ಸುವಾಸನೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಗ್ಗುಗಳೂ ಗುಡುಗು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಕೆಲಸವೂ ಒಂದೇ ಸಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಗಿದು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕದಂಬಕೋರಕ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ : ಸುಧಾ ಎಂದರೆ ಅಮೃತ. ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಈ ಅಮೃತಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ವಾಸ. ಗೋವಿನ ಹಾಲನ್ನೂ ಅಮೃತ ಸಮಾನವೆಂದೇ ಕರೆಯುವರು. ಅಮೃತಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೆಯವಾಸ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಪುರಾಣಗಳ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿವರಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಷ್ಟೇ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅವರವರ ತೆರನಾಗಿ (ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ) ಮನೋನೇತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ.

ವಿಷ್ಣುವು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಆದಿಶೇಷನನ್ನೇ ಮಂಚವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಮಾತೆಯು ಅಮೃತಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನೇ ತಲ್ಪವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅರ್ಧಶಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲವೇ. ‘ಬಿಂದುಸ್ಥಾನಂ ಸುಧಾಸಿಂಧುಃ ಪಂಚಯೋನ್ಯಃ ಸುರದ್ರುಮಾಃ’ ಎಂಬುದು ವಾಮಕೇಶ್ವರರ ಮಾತು.

ರಹಸ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವೇ ಅಮೃತಸಾಗರ. ಪಂಚಯೋನಿಗಳೆಂದರೆ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಧೃತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸುಖ, ಅವಿವಿದಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿವಿದಿಶಾ ಎಂಬ ಐದು ಕರ್ಮಯೋನಿಗಳು. ಬಿಂದುವೆಂಬ ಅಮೃತಸಾಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕಲ್ಪತರುಗಳು (ಸುರದ್ರುಮಗಳು). ಪಿಂಡಾಂಡ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮದ ಮೂಲ. ಅದುವೇ ಈ ಶರೀರ. ಇದರ ಸಹಸ್ರಾರ ಕಮಲವೇ, ಮಧ್ಯಬಿಂದು, ಅಮೃತಸಾಗರ.

ಸಾಧಕನ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದ ಸಿದ್ಧಿಯು ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಂತೆಯೇ (ಪಂಚಯೋನಿಗಳು). ಹಾಗೆ ಐದು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ಸೇರುವವೇಳೆಗೆ ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಭಾಗವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಅಮರ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಮೃತಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರೆಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಜಾಹಿರಾತು : ಶಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠಂ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ (ಕಾಲ್/ವಾಟ್ಸಪ್ 95388 66755) ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಸೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ 95388 66755 ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದರೆ ಒ'ತ್ತಡ ಮನಸ್ತಾಪ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ , ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ವಾ'ಮಾಚಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅನರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ , ಎಷ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದ್ರೋಹ ಮದುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷಾ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಕಲಹಗಳು ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ಪೂಜಾ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂದನ ಪೂಜೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಣಕಾಲದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಥರ್ವಣವೇದದ ಕಾಳಿಕಾ ಉಪಾಸನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ 95388 66755

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here