ಸ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ.

0
2947

ಜಾಹಿರಾತು : ಶ್ರೀ ಚೌಡಿ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನದವರು ಪ್ರಧಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ : ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಗುರೂಜಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಂಬಿದರೆ ನಂಬಿ ಇದು ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 900 8906 888 ಹಲವಾರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ.

ಸ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇದೆಯೇ? ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ವ ವಾದರೂ ಏನು? ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ – ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾದವರಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ.

“ಉಪನಯನಂ ಅಧ್ಯಯನಾಂಗಮ್ ” ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನಾವು ಉಪನಯನದ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ – ” ದ್ವಿಜತ್ವ ಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಧ್ಯರ್ಥಮ್ ” ಎಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಉಪನಯನದ ವಿಧಿ ವಾಕ್ಯವೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. “ಅಷ್ಟ ವರ್ಷಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಉಪನಯೀತ | ತಮಧ್ಯಾಪಯೀತ | ” ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಿರ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದು ವಿವಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ.

ಇದು ವೈದಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಇದೆಯೇ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದಿಕವಚನ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಅವಳು ವಂಚಿತಳಾಗಬೇಕೆ ? ಎಂದರೆ ” ದಂಪತ್ಯೋಃ ಸಹಾಧಿಕಾರಃ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ದಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧಿ. ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಯಾಜ್ಞಕರ್ಮ ವಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಉಪನಯನವೇ ಇಲ್ಲದಾಗ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ವೇದದಲ್ಲೇ ಗಾರ್ಗಿ , ಮೈತ್ರೇಯಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಗಳು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದಾದರೆ – ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ( ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ) ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಧಿಕಾರಃ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದ್ದರೂ ” ಪುರಾಕಲ್ಪೇತು ನಾರೀಣಾಂ ಮೌಂಜೀ ಬಂಧನಮಿಷ್ಯತೇ ” ಎಂದು ಬೇರೆ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ವಚನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಇದನ್ನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆಗಾಗಿ. ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭೃಗು ವಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವ (ಅನಾದಿತ್ವ) ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

Advertisement: Sri Choudi Mahashakti Jyotish Peetha Pradhaan tantrik and divine priest Scholar Sri Sri Damodar Guruji. One stop solution for all your personal problems. Permanent solutions for all your problems. Call 900 8906 888 for solutions within two days for various long-standing issues.

ಮೈತ್ರೇಯಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಈ ವೇದವಾಕ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಯಥಾ ಶ್ರುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರಾಮಣ್ಯವಿಲ್ಲ .

ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಋಷಿಗಳು ನಿಷೇಧ ಹೇಳಿದರು? ಋಷಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿಗಳೇ? ಎಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವೇದಾಂಗವಾದ ಶಿಕ್ಷಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ್ದು. ” ತುರೀಯಂ ವಾಚೋ ಮನುಷ್ಯಾ ವದಂತಿ ” ಎಂದು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ – ಪರಾ-ಪಶ್ಯಂತೀ-ಮಧ್ಯಮಾ- ವೈಖರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಭಿ ಸ್ಥಾನದ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರಹಣ ಅಧ್ಯಯನ, ಧಾರಣ ಅಧ್ಯಯನ , ಪಾರಾಯಣ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು, ಐದು ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ (ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದ ) ಪ್ರಸೂತಿ (ಹೆರಿಗೆ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬಾಧಿತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮ.

ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ” ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ |” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಾನು ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ – ” ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೇ ಕಾಮಕಾರತಃ | ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂಗತಿಂ ||” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ತೀರ್ಮಾನ ಸಲ್ಲದು.

ಜಾಹಿರಾತು : ಶ್ರೀ ಚೌಡಿ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಅರ್ಚಕ ಮನೆತನದವರು ಪ್ರಧಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ : ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಗುರೂಜಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಂಬಿದರೆ ನಂಬಿ ಇದು ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 900 8906 888 ಹಲವಾರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here